• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
wtorek, 07 lipca 2020
ZAWIADOMIENIE – XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 23 grudnia 2019
Zawiadamiam,  że w dniu  30 grudnia 2019 r. o godz. 14:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Żukowicach odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowice na rok 2020 r
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2019 r
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/68/2019 Rady Gminy Żukowice
z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie emisji obligacji komunalnych
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowice na lata 2020-2028
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żukowice w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kolorowa we wsi Nielubia
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żukowice na rok szkolny  2019/2020
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żukowice oraz Skarbnika Gminy do zawierania umów i porozumień z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie
18. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Żukowice na 2020 rok
19. Interpelacje radnych.
20. Sprawy różne
21. Zamknięcie sesji
 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Szmidt
 
Top! Do góry